Etikettarkiv: digitala verktyg

Kommunikationsstöd för männsikor på flykt

Överallt, i tidningar och på TVs nyheter hör och ser vi om alla människor som idag är på flykt undan krig och terror i andra länder. Efter många gånger långa och skräckfyllda resor landar de någonstans i Sverige.

Att komma ny till inte bara ett land utan också en främmande kultur och ett främmande språk är en utmaning för vem som helst av oss, som studenter eller som arbetskraft. Att komma ny till dessa förutsättningar och dessutom ha en oönskad flykt med sig i ryggsäcken ställer ytterligare krav på alla individer, vuxna som barn.

I mötet med det svenska samhället uppstår kommunikationskrav och då också kommunikationssvårigheter då vi inte talar samma språk. Många förskolor och skolor uttrycker idag en önskan om att på bästa sätt kunna möta dessa barn och vårdnadshavare då de kommer till våra verksamheter. Språk och kommunikation spelar en många gånger avgörande roll för hur den första erfarenheten och känslan blir.

Det kan också vara svårt att sätta ord på det man har upplevt. Då kan bilder som stöd i kommunikationen många gånger vara till stor hjälp, särskilt när språket inte räcker till. Ett visuellt stöd ger ett gemensamt språk, bildspråket, och en trygghet för alla parter i att faktiskt säkerställa en viss förståelse i samtalet.

komhit

Bildstöden på komhit.se är framtagna för att underlätta samtala med människor som flytt från svåra omständigheter. Materialet KomHIT—kommunikationsstödjande insatser är framtaget med medel från Arvsfonden.

Bildstöden har 35 bilder på varje uppslag. Några av orden är vanliga och fungerar bra i många olika situationer. Andra ord är mer specifika för den situation den som flytt befinner sig i. Bilderna har ord både på svenska, engelska och arabiska. Bildstöden är gjorda på Bildstöd.se och går att ladda hem och kan användas digitalt. Bildstöd är en webbtjänst där du kan tillverka bildstöd på egen hand utan kostnad.

bildstod-logo

1 kommentar

Under elever, Förskola, Grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskolan, Gymnasieskolan, vårdnadshavare

Världsbokdagen den 23 april 2014

År 1995 beslutade UNESCO generalkonferens att den 23 april skulle bli hela världens festdag för firandet av böcker, författare och läsning samt värnandet om upphovsrätten och människors fria tillgång till information. Att just den 23 april valdes hänvisas till födelse- och/eller dödsdagen för William Shakespear, Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega, Josep Pla, Maurice Druon, Manuel Mejía Vallejo och Halldór Laxness. Genom att utse olika dagar vill Unesco lyfta fram viktiga frågor. Unescodagarna uppmärksammas i olika länder. På Unescos webbplats finns ytterligare information om Unescodagarna och de olika dagarna i FN-familjen.

Idag finns en mängd olika, internationella, nationella och lokala, anledningar och sätt att fira Världsbokdagen. En av dessa anser jag bör vara rätten och möjligheten att få lära sig läsa och skriva, något vi alldeles för ofta tar för given. Det skriva ordets historia är mänsklighetens historia- viktig att föra vidare och värna om. I många olika sammanhang referar forskare och teoretiker till Matteus effekten:

Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.

Citatet används i många olika sammanhang, dock vanligast i utbildnings- och skolsammanhang, särskilt då bland läs- och skrivspecialister. Studie efter studie visar att det, när det gäller literacitet, handlar om att de som läser ofta blir säkrare läsare, och att säkrare läsning i sin tur leder till framgångsrik skolgång och ett framgångsrikt liv i framtiden. I motsats innebär detta att barn och unga som inte utvecklar en god läs- och skrivförmåga inte uppnår den nivå av och de rgelbundna vanor som literacitet leder till. Detta kan i nästa steg leda till att svårigheter att odla nya kunskaper, svårigheter som i stort påverkar lärandet och utbildningen. Stanovich, som lyfte fram Matteuseffektens roll inom skolvärlden, sammanfattade det hela som att ”Läsning påverkar allt du gör” (1986). Kort sagt- de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare.

Oavsett barns och elevers socioekonomiska bakgrund kräver en läs- och skrivinlärning ett möte med en text, framförallt tillgång till texter av olika slag. Textfattigdom kan vara en lika stor orsak till en låg andel läsande barn, unga och vuxna som en ekonomisk fattigdom. I många delar av vår värld är denna tillgång icke existerande eller helt enkelt något som inte finns.

Bokens och textens påverkan på individens självkänsla och självförverkligande, samt dess möjlighet att påverka social utveckling står outmanad. Boken inbjuder till fantastiska möjligheter till dialog mellan individer, samhällen och över tid.

Årets Världsbokdag vill jag använda för att uppmärksamma den digitala utvecklingens fantastiska påverkan på tillgången till vidgade textvärldar för barn, unga och vuxna i alla jordens hörn. Jag hör återkommande lärare och andra, av skolfrågor intresserade, människor kommentera PISA och PIRLS resultaten och den stora faran med den digitala utvecklingen i en och samma mening. Det finns en tro att den stora boven i dramat, dvs orsaken till de dalande resultaten avseende läsning och läsförståelse, till stor del är elevernas tidiga möte med och stora tillgång till digitala verktyg. Istället för att se de digitala verktygen som utmärkta utmanare och tillgångar i vår undervisning återkommer vi till diskussionen kring det hot de utgör.

I förhållande till denna diskussion vill jag lyfta blicken och se den digitala utvecklingens styrka, hur den ger stora mängder människor tillgång till och möjlighet att läsa texter, böcker och berättelser. Och detta med hjälp av billiga mobiltelefoner. UNESCO publicerade nyligen rapporten ”Mobile phones can end book scarcity, a key obstacle to literacy” som lyfter fram hur invånarna i flera utvecklingsländer, genom tillgång till sin mobiltelefon, möter en ny, vidgad textvärld- en textvärld som möjliggör ett läsande, väcker ett behov av och en lust till ett läsande,och inte minst, som verkar utvecklande för både individ, samhälle och nation…på ett bräde. Tack vare den digitala tekniken i en mobiltelefon!

Faktum är att böcker är mycket ovanliga i utvecklingsländer- medan antalet mobiltelefoner ständigt ökar. Vi är idag 7 miljarder människor på jorden, varav 6 miljarder har tillgång till en mobiltelefon. Mobila nätverk når idag mer än 95% av jordens befolkning.

20140422-231742.jpg

Utmanande tanke: Hur blir de digitala verktyg vi har tillgång till ett verktyg och ett redskap för utvecklandet av svenska barns och elevers literacitet?

Och som Malala Yousfafi, flickan som sköts av talibaner för att hon valde att gå till skolan, sade då hon stod inför FN:

20140422-231323.jpg

Dessutom lanseras ju Martin Widmarks projekt En Läsande Klass dagen till ära- väl värt att uppmärksamma!

1 kommentar

Under Grundsärskola, grundskola, Gymnasieskolan, Läsinlärning, skrivutveckling, Språkutveckling, Textförståelse