Kategoriarkiv: Ungdomslitteratur

Sommarboken 2015

Sommarboken

Barnens bibliotek anordnar för fjärde året i rad Sommarboken, som är ännu en i raden av läsfrämjande satsningar för barns och ungdomars läsning. Sommarboken riktar sig till barn mellan 8 och 12 år, och syftar till att stimulera lustläsning och samtal om det lästa under sommarlovet. Alla bibliotek är fria att anmäla sitt deltagande i Sommarboken, och får då tillgång till material, tips och dokumentation, men anordnar sedan olika aktiviteter i anslutning till Sommarboken självständigt. Målen med Sommarboken är följande:

  • Att få fler barn 8-12 år att lustläsa under sommaren.
  • Att barnens läsning är kravlös och utan motprestation från bibliotekets sida. Allt är tillåtet att läsa – hur mycket eller hur litet man vill.
  • Att ge barn möjlighet att prata och samtala om sin läsning med varandra.
  • Att använda metoder som boksamtal eller liknande för att utveckla det litterära samtalet.

Sommarboken genomfördes 2012 i fem pilotkommuner, men har vuxit kontinuerligt sedan dess, och i årets satsning är bibliotek på ca 70 orter anmälda hittills.

Surfa in på Sommarbokens hemsida och läs mer!

Annons

Lämna en kommentar

Under Åk 1-3, Åk 4-6, barnlitteratur, bibliotek, Boksamtal, Föräldrar, Förebyggande arbete, läsfrämjande, Motivation, Språkutvecklarna, Språkutveckling, Ungdomslitteratur

Barns & ungdomars bokläsning ökar

Äntligen ökar bokläsningen i Sverige och det är barnen som står för den största ökningen.

Under 2014 ökade antalet personer som läser böcker, en genomsnittlig dag, från 34 procent (2013) till 36 procent. Siffrorna är framtagna av Göteborgs universitet som varje år mäter svenskarnas mediekonsumtion med hjälp av sin Mediebarometer. Den största ökningen av läsning skedde bland barn (+11%), ungdomar 15-24 år (+8%) och kvinnor (+4%). Dessa resultat går i linje med Bokhandlareföreningens och Förläggarföreningens ökade försäljningssiffror från 2014 som vi skrev om i ett tidigare inlägg. Resultaten visade där att den  totala bokförsäljningen minskar medan försäljning av barn- och ungdomsböcker ökar.

barn2

I undersökningen konstaterades också att svensken ägnar i genomsnitt 22 minuter per dag åt bokläsning och hela sex timmar och tjugo minuter åt mediekonsumtion, dvs musik, radio, tidningar och tv. Den största delen spenderas framför internet, hela 123 minuter per dag.

Lämna en kommentar

Under Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, barnlitteratur, Föräldrar, Förebyggande arbete, Förskola, Förskoleklass, grundskola, Högläsning, läsfrämjande, litteracitet, språkförståelse, Språkutveckling, Textförståelse, Tidiga insatser, Ungdomslitteratur

Bokattacker- ett läsfrämjande arbete

När dottern kommer hem och meddelar att hon önskar att hon vore utsatt för bokattacker blir jag först undrande. Dock visar det sig att bokattacker är något helt annat än jag först anade.

För att öka läslusten bland sina elever i åk 4-9 använder sig skolbibliotekarien Emelie Sörensen vid Lerbäck- och Oskarskolan i Lund av Bokattacker. Hon beskriver det som en offensiv form av uppsökande verksamhet som bygger på snabbhet och kontinuitet.

bokattacker

Bokattacken innebär att Emelie besöker varje klass en gång per vecka för att tipsa om en bok. Inför varje bokattack har hon i förväg bokat in en bestämd tid med varje lärare. I nuläget besöker hon eleverna på svensklektionerna men hennes målsättning är att även genomföra bokattacker i andra ämnen med syfte att ta bort stämpeln att skönlitteratur endast har med svenskämnet att göra.

Varje bokattack tar cirka 5 minuter och äger oftast rum i början eller slutet av en lektion. Emelie berättar kort om bokens innehåll och handling samt läser ett utvalt stycke för eleverna. Med sig till klassen har hon en kort information kring vald bok: bild på omslaget, titel, författare och en kort presentation av boken. Informationsbladen lämnas över till läraren som ansvarar för hur de görs tillgängliga för eleverna. Tanken är att eleverna ska kunna använda dessa som boktips vid behov. Bokattackerna läggs också ut på en blogg.

One must be careful of books, and what is inside them, for Words have the Power to change us.

Cassandra Clare, The Infernal Devices

Emelie genomför ca 16 bokattacker i olika klasser under en vecka. Under ett läsår möter varje klass på detta sätt ca 35-40 boktips.

Konstaterade fördelar med bokattackerna är att det istället för vanliga bokprat blir en högre kontinuitet och att det blir tydligt hur viktigt det är med böcker och läsning då det återkommer varje vecka. Att en elev missar terminens/läsårets bokprat pga sjukdom är heller ingen risk då det är en återkommande händelse. Ytterligare en fördel är att skolbibliotekariens förberedelsearbete blir fördelat över hela läsåret.

Emelies bokattacker har fått mycket positiv respons och de böcker som hon attackerar med lånas ut och reserveras i högre grad än många andra.

Lämna en kommentar

Under Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, barnlitteratur, bibliotek, Boksamtal, Förberedelseklass, Förebyggande arbete, Författare, Förskoleklass, Flerspråkighet, Grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskolan, Gymnasieskolan, Högläsning, läsfrämjande, litteracitet, Motivation, Tidiga insatser, undervisning, Ungdomslitteratur

Läsinspiration inför ledighet & lov!

Nu stundar ett för många elever efterlängtat jullov. Ett lov som ger många elever möjlighet till vila och rekreation. Vår förhoppning är att boktipslistan kan inspirera vårdnadshavare till bokklappar samt elever till avslappnande och njutbar läsning av en spännande, rolig eller mysig bok!

julklappstips

Skolbibliotekarierna  på tre av Halmstads kommuns skolbibliotek tipsar här om böcker för elever från Förskoleklass till årskurs 9. Alla böcker finns vidare beskrivna på bibliotekens hemsida, Adlibris samt Bokus. Boktipslistan finns i två versioner med syfte att tilltala alla vårdnadshavare och elever: Bokjulklappstips F-9  och Lästips F-9.

julklappsbok

I listan finns även en del små tips och tankar från skolbibliotekarierna. Ytterligare tips och tankar hittar ni på deras bloggar: Bibblabloggen och Brunnsåkersskolans bibliotek. Ett liknande inspirationsmaterial finns sedan tidigare framtaget av Nyköpings kommun: Julklappslistan 2014 (1).

Lämna en kommentar

Under Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, barnlitteratur, Föräldrar, Förebyggande arbete, Författare, Förskoleklass, Grundsärskola, grundskola, Högläsning, litteracitet, Motivation, ordförråd, Språkutveckling, Ungdomslitteratur

Boktipskalender på Barnens bibliotek- version 2014

Ytterligare en julkalender som välkommet återkommer även i år är Barnboksbibliotekets julkalender. Även i år innehåller den en mängd härliga boktips och recensioner med syfte att verka läsfrämjande. Genom att klicka på dagens datum öppnas luckan in till dagens boktips bestående av en recension av boken samt möjligheten att lyssna på en del av den. Boktipsen är varierade för att kunna passa barn och elever i ett 1-16 års perspektiv.

Alla böcker som finns omnämnda går också att vinna genom att delta i utlottningen som finns längst ner på sidan när luckan är öppnad.

BBib

Lämna en kommentar

Under Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, barnlitteratur, Föräldrar, Förberedelseklass, Författare, Förskola, Förskoleklass, Grundsärskola, grundskola, Högläsning, litteracitet, Motivation, ordförråd, språkförståelse, Språkutveckling, Ungdomslitteratur

Världslitteratur i fokus- även i julkalender

Vad innebär begreppet världslitteratur? Enligt Nadel (2012) är världslitteratur verk som läses och diskuteras utanför en nationell och områdesspecifik publik- skönlitteratur som ligger lite utanför den västerländska litteraturkanon. Forskning visar att lärare till stor del fokuserar på nationell litteratur och nationella författare (Nadel, 2012). Vilken litteratur använder vi oftast i vår undervisning och hur medvetna är vi om de val av litteratur och författare vi gör?

Världsbibliotek

I Lgr 11s centrala innehåll står bland annat följande avseende elevers möte med litteratur:

Åk 1-3
Berättande texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Åk 4-6
Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Åk 7-9
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. några skönlitterarärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.ska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

För elever med annat modersmål och annan bakgrund kan användandet av i huvudsak svensk litteratur och svenska författare få stora konsekvenser för utvecklandet av en kulturell och språklig identitet. Att få ta del av litteratur från en mängd delar av världen vidgar alla elevers perspektiv, skapar en större kulturell kompetens men ger framförallt eleverna en större omvärldskunskap och förhoppningsvis även en större tolerans.

Tillgång till litteratur ger i första hand alla elever ett större språk samt ett vidgat ord- och begreppsförråd- något som är avgörande för en framtida skolframgång. I nästa steg ger litteraturen tillgång till textvärldar och föreställningsvärldar långt från den egna verkligenheten- både världar att identifiera sig med och världar att utmanas av.

Om eleverna inte har möjlighet att göra kopplingar till den text de möter, utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper, får de svårare att ta till sig texten och tolka den. De elever vi har i våra klassrum har lika många olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper som där finns antal elever i klassen. Att som eleven med annat modersmål och annan nationell bakgrund ständigt hänvisas till litteratur skriven av svenska författare, som handlar om svenska förhållanden och som tolkas utifrån svensk kultur kan begränsa elevens intresse för läsning och i nästa steg då även deras möjlighet att utveckla sina språk.

Inte bara i val av litteratur för användning i undervisningen måste vi fundera över en större användning av världslitteratur. Detta är ett område vi också måste utveckla då vi köper in litteratur, ur olika genrer, till skolbibliotek, skolor och förskolor.

Frågan vi behöver ställa oss är med andra ord- hur stor del av den litteratur vi använder i vår undervisning är världslitteratur? Väljer vi medvetet, eller kanske till och med omedvetet, att använda en mer nationell litteratur? Varför? Vidare måste vi reflektera över vilka verktyg eleverna behöver för att kunna tolka litteratur, ur ett läsförståelseperspektiv men kanske även ur t ex ett kulturperspektiv?

Idag finns fantastiska källor med världslitteratur att tillgå bland annat via följande sidor:

Världens Alma– på Världens ALMA kan vi följa barn, ungdomar och vuxna på Hjulsta grundskola som arbetar med ALMA-priset på olika sätt. Vill också hjälpa till att sprida den litteratur som ALMA-priset uppmärksammat. Utöver Astrid Lindgrens eget författarskap så finns här fina författare och bilderbokskonstnärer från olika delar av världen

Världslitteratur– lärresurser med många olika lästips från förskola till komvux.

International Childrens Digital Library– läs mer i tidigare vårt tidigare blogginlägg.

Årets julklapp önskar jag kunde bli den härliga klapp innehållande just världslitteraturen och dess författare som skolbibliotekarierna i Växjö i år ger oss. Författarkalendern de presenterar dag för dag under december månad innehåller författarporträtt och boktips, samt en mängd andra relaterade tips, ur ett världslitteraturperspektiv.

Författarkalender

Med andra ord finns det nu inget som hindrar oss- vare sig det gäller att välja världslitteratur till vår undervisning eller om det handlar om att köpa in världslitteratur till den skola eller det skolbibliotek där vi verkar. Och glöm inte- den litteratur vi använde MÅSTE spegla den elevgrupp vi har framför oss- just nu, just idag. Att alla elevgrupper på alla skolor läser samma litteratur ger oss inte likvärdighet!

 

 

Lämna en kommentar

Under Åk 1-3, Åk 4-6, barnlitteratur, Boksamtal, Föräldrar, Författare, Förskoleklass, Flerspråkighet, forskning, Grundsärskola, grundskola, Högläsning, Läsinlärning, Lgr11, litteracitet, modersmål, Motivation, ordförråd, språkförståelse, Språkutveckling, Textförståelse, Ungdomslitteratur

En bok i julklapp!

Har du tänkt på att du är en förebild? För barnen på förskolan, för eleverna i skolan. För dina egna barn och deras vänner.

I en undersökning publicerad i Lärarnas nyheter visade det sig att 13 % av Sveriges unga lärare (under 40 år) aldrig läser skönlitteratur. 19 % läser endast en eller två böcker per år. Det känns lite sorgligt, och inte så inspirerande, motiverande eller i professionen trovärdigt. Det måste vara lättare att entusiasmera sina elever att läsa böcker om man själv tycker det är behagligt, roligt, viktigt, intressant eller på andra sätt njutbart. Hur ska man kunna visa eleverna vägen in i böckernas värld om man själv inte är hemmastadd där?

Mycket talar för att många barn och ungdomar idag saknar läsande förebilder, och värst ställt är det med de manliga läsande förebilderna. De är alldeles för få.

Många av de problem som vi brottas med i förskola och skola idag är komplexa och svåra att lösa på ett enkelt sätt. Men detta är en lågt hängande frukt, inom räckhåll för de flesta av oss. Vi behöver alltså fundera över våra egna läsvanor, och se till så att vårt läsande blir synligt för de barn och unga vi möter i vår vardag.

Om ca tre veckor är det julafton, så varför inte önska sig en bok? Som förebild är det ett ställningstagande, i önskningen finns inte bara boken utan också de sköna stunderna och alla känslor och kunskaper m.m. som boken kan ge oss. Ännu bättre är att efter jul kommer nyår och då är det dags för nyårslöften. Det är i det sammanhanget vanligt att vi omsätter vår önskan om att bli bättre människor i handling genom att skapa nya vanor och rutiner. Vi börjar träna, slutar äta godis, slutar svära, börjar skänka pengar till välgörenhet o.s.v. Hur man blir en bättre människa vet jag inte, men hur vi blir bättre läsande förebilder vet jag. Vi läser mer, och ser till så att barnen och ungdomarna i vår närhet ser det. De behöver se att vi gillar att läsa, och att vi vill läsa ofta. De behöver se oss skratta eller gråta när boken berör, se koncentrationen och intresset i blicken när boken är spännande och fångar oss. För att de ska ärva våra förhållningssätt och positiva känslor för böckerna måste vi prata med dem om våra känslor och tankar kring böckerna.

Att bli en ännu bättre läsande förebild är ett bra, uppnåeligt och viktigt nyårslöfte!

1 kommentar

Under Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, barnlitteratur, Förebyggande arbete, Förskola, Förskoleklass, Läsinlärning, litteracitet, Motivation, Språkutvecklarna, Språkutveckling, Ungdomslitteratur

Författare & elever samverkar vid bokskrivande- Pax-serien

Min elvaåring medvetandegjorde mig om att de första urbana fantasyböckerna i Pax-serien, skrivna av deckarförfattaren Åsa Larsson och forskaren Ingela Korell, kommit ut i handeln under hösten 2014. Att det kommer nya barnböcker är inget ovanligt i Sverige då vi har många välrenommerade, välskrivande och publicerande barn- och ungdomsförfattare. Det som är unikt med serien är att den under skrivprocessen bearbetats tillsammans med elever i åk 5 på skolor i Mariefreds kommun. Genom författarbesök med boksamtal och lektioner kring skrivande har eleverna utvecklat sina förmågor och författarna har fått möjlighet att bolla tankar och idéer kring text, illustrationer och karaktärer med eleverna för att i nästa steg kunna nyttja deras råd och tankar i ett utvecklande av serien.

I det ämnesövergripande pedagogiska arbetet strävar lärare hela tiden efter att, genom att visa på verkliga och intresserade mottagare för elevernas arbeten och alster, ge eleverna ytterligare motivation och engagemang i sitt skrivande och reflekterande. Det arbete som här gjorts tillsammans med eleverna ger en liknande effekt- eleverna har genom processen fått möjlighet att vara mottagare av författarnas arbete. Eleverna har lärt sig om skrivprocessen vid författandet av en bok och författarna har fått värdefull respons och feedback.

Att böckerna faktiskt är skrivna av författare som tagit till sig och respekterat elevers tankar kring böcker som skrivs med som avsedd målgrupp kan komma att verka läsmotiverande och skapa läsnyfikenhet hos andra elever. Att lyfta inte bara genren, utan även den unika process som ligger bakom författandet och resultatet kan få en stor, läsfrämjande effekt på elever runt om i Sverige!

pax

Serien planeras innehålla 10 titlar och de första två, Nidstången och Grimmen, har kommit ut på Bonnier Carlsen förlag under hösten. Den tredje boken, Mylingen, kommer ut under våren 2015. Böckerna vänder sig till elever i åldrarna 9-12 år. Boken har redan idag sålts till 15 andra länder.

Det finns ett hemligt, magiskt bibliotek under kyrkan mitt i Mariefred. Två väktare har vigt sina liv åt att skydda böckerna och den kunskap som vilar däri, men på ålderns höst behöver de hjälp och bröderna Alrik och Viggo är de utvalda.

Här kan ni provläsa/provlyssna (med hjälp av talsyntes) på boken!

Lämna en kommentar

Under Åk 1-3, Åk 4-6, barnlitteratur, Boksamtal, Författare, Högläsning, litteracitet, Motivation, Språkutveckling, Textförståelse, undervisning, Ungdomslitteratur

Allt vi säger är sant- podcast med bokfokus

Allt vi säger är sant är en podcast med ett gediget och ständigt fokus på ungdomslitteratur. Under bokmässan 2o12 beslutade sig författarna och journalisterna Lisa Bjärbo och Per Bengtsson för att göra en podcast om ungdomslitteratur. Podcasten lanserades i februari 2013 och sedan dess har 17 avsnitt publicerats.

alltvisager

Inför varje podcastavsnitt, som har ett specifikt tema t ex kladdkaka eller dystopier, läser och funderar de två kring en och samma titel. Boken och dess tema diskuteras sedan under den halvtimmeslånga sändningen.

Podcasten har ett stort läsinspirerande och läsmotiverande syfte. Varje avsnitt bjuder inte bara in till diskussion och dialog kring den inför programmet lästa boken utan i anslutning till avsnittet visas även de övriga titlar som utifrån sin koppling till fokustiteln nämns och kopplas till på olika sätt. Denna förteckning kan underlätta sökandet efter liknande titlar inom olika teman och genrer, men även möjliggöra användandet och tränandet av t ex strategin att koppla text till annan text genom att jämföra och reflektera kring deras likheter och skillnader.

Podcasten går att lyssna på via hemsidan eller genom att ladda hem den via iTunes. Om man som lyssnare vill komma i kontakt med programansvariga går det att maila dem på: alltvisager@gmail.com

Exempel på tidigare teman är: Syskon, John Green, Idyllfobi och Internet och sociala medier.

 

Lämna en kommentar

Under Åk 7-9, Boksamtal, Författare, grundskola, Gymnasieskolan, litteracitet, Motivation, Språkutveckling, Textförståelse, Ungdomslitteratur