Läsfrämjande insatser-anledning till ökad försäljning av barn- & ungdomslitteratur?

Idag vet vi att barn och unga som har tillgång till böcker och uppmuntras i sitt läsintresse läser och blir bättre läsare. De som saknar tillgång till böcker och uppmuntran tappar intresset för läsning och utvecklas sämre. Ytterligare intressant är den forskning (National literacytrust, 2011) som visar att vuxnas läsfrekvens och läsmängd till stor del påverkar barns läsfrekvens och läsmängd.


Med anledning av de sjunkande svenska resultaten vid de internationella undersökningarna PISA och PIRLS har flera aktörer, organisationer och föreningar agerat med olika typer av läsfrämjande insatser- insatser som riktat sig till barn och unga, deras vårdnadshavare och förskolor och skolor. Dessa läsfrämjande insatser har syftat till att medvetandegöra vuxna i barns och ungas närhet om vikten av barns möte med språket, utvecklandet av ett digert ord- och begreppsförråd samt vinsterna med att ingå i språkande sammanhang för reflektion och analys.
Barns och ungas intresse för läsning har avtagit på en generell nivå de senaste åren, framförallt i åldern 11-13 år och särskilt i de anglo-skandinaviska länderna (Krashen, 2004, Egelund, 2012, Fredriksson & Taube 2012). Tydligt är också att barn och ungas intresse för läsning påverkas starkt av läsande förebilder, framförallt i hemmet och skolan men också av kamrater och andra barn (National Literacy Trust, 2011).
Föräldrars läsvanor och inställning till läsning spelar roll för elevers resultat. Över hälften av föräldrarna i Sverige uppgav att de tycker om att läsa, vilket är en hög andel jämfört med EU/OECD-genomsnittet. När läsning värdesätts av familjen visar barnen också ett större intresse för läsning i skolan. Elever från familjer där föräldrarna har det största läsintresset har ett högre medelvärde på läsförståelsediagnoser än de som kom från hem där föräldrarna var mindre intresserade av läsning.
Förskolor och skolor där vuxna visar sig som läsande människor och där läsande barn synliggörs och uppmuntras har bättre förutsättningar att inspirera alla elever som läsare än de skolor där läsningen som aktivitet är mer eller mindre osynlig.
Med utgångspunkt i detta är en ökad medvetenhet kring vikten av läsfrämjande aktiviteter stor. Läsfrämjande aktiviteter kan se olika ut men har alla som gemensamt syfte och mål att stimulera läsintresse och utveckla läsvanor med syfte att förbättra läsning, läsförståelse och skrivförmåga hos våra barn och unga. Vi vet idag att läsintresse och läsvanor är beroende av personliga förväntningar och erfarenheter hos barn, elever och pedagoger. Detta medför i sin tur att både hemmiljöer och verksamheter med olika barn-/elevgrupper, resurser och förskole-/skolkulturer kan behöva arbeta med läsning på olika sätt.
Kan vi då börja se resultat av de olika läsfrämjande insatser som gjorts?
Under flera år har vi sett sjunkande siffror, både avseende försäljning och utlån av barn- och ungdomslitteraturen. I den nya rapporten från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen (feb, 2017) kan vi se en ökning för barn- och ungdomslitteraturen med 2,9%. Bland litteratur som riktar sig till barn i åldrarna 9-12 år konstaterades en ökning med hela 20,5%.

Erik Wikberg, som sammanställt rapporten, trodde inledningsvis att ökningen berodde på ett ökat befolkningsunderlag. Han konstaterade snart att det med stor sannolikhet förelåg mer komplexa anledningar. En av de anade anledningarna till den ökade försäljningen av barn- och ungdomslitteratur under 2016 kan till stor del härledas till just de läsfrämjande insatsernas påverkan på vårdnadshavares samt förskola och skolas ökade medvetenhet om vikten av att läsa högt för barn samt ett läsfrämjande agerande.
Med detta kan vi konstatera att väl planerade och genomförda läsfrämjande insatser har en god effekt på vuxnas medvetenhet kring vikten av läsning, något som i sin tur till viss del också påverkar försäljningen av barn- och ungdomslitteratur.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Språkutveckling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s